loading...
shivan -foumani*** زنده یاد شیون فومنی

دروغ کی خاش نییه (دورغ که استخوان نیست...)

shivan-admin بازدید : 34 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

دروغ کی خاش نییه

سلِ گوزگام خوایه کولی بگیره

ئی تا خال اسب مو چولی بگیره

تونم تانی ج تی سینه وازا ِکون

دروغ کی خاش نییه کولی بگیر 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

دورغ که استخوان نیست...

قورباغه ی مرداب می خواهد ماهی چابک بگیرد

وتار موئی از یال اسب پرنده شکار کند

تو هم می توانی قصه از خود سر کنی

دروغ که استخوان نیست که در گلویت گیر کند

 

جهان می جاجیگایه (جهان مسکن و مأوای من است...)

shivan-admin بازدید : 42 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

جهان می جاجیگایه

منم کی پادشاه می ور گدایه

گلیم پاره می درویشِ قبایه

نه کویا عاشقم نه درّهَ پابند

جی بی جایی جهان می جاجیگایه

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

جهان مسکن و مأوای من است...

 

منم که پادشاه در مقابلم گداست

و لباس درویشی ام گلیم پاره است

نه عاشق کوهم نه پابند درّه

از بی مأوائی، جهان مسکن و مأوای من است

 

تو کی تی دیل بواسته (تو که هوس کرده ای)

shivan-admin بازدید : 26 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

تو کی تی دیل بواسته

بکاراَ گیر ئیذه تی چشمِ نورا

سفیدمایی نیدین کالِه کپوراَ

تو کی تی دیل بواسته نان کشتاَ

کله آتش نکون چوبی تنوراَ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

تو که هوس کرده ای

 

روشنائی چشمت را بلا استفاده نگذار

ماهی کوچک و بی رنگ را ماهی سفید نبین

تو که هوس کرده ای که نان کشتا (نوعی نان محلی)بخوری

دیگر در تنور چوبی آتش نیفروز

 

اگه روراس بیبی ( اگر صادق باشی)

shivan-admin بازدید : 39 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

اگه روراس بیبی

اگه روراس بیبی دونیا تی جایه

تیره کیشمیش نخود موشکیل گوشایه

تی سر دوشمندِ سایه جیر نیبه سبز

بکفته دارِ گول لانتی کولایه

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

اگر صادق باشی...

 

اگر صادق باشی همه ی دنیا از آن توست

و حتا کشمش نخود برایت مشکل گشاست

هیچگاه سرت در زیر سایه دشمن سبز نمی شود

زیرا گُل درخت افتاده قارچ است

 

اَجل وختی بایه (اجل وقتی رسیده باشد)

shivan-admin بازدید : 35 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

اَجل وختی بایه

روباراَ آب بآمو دریا نانسته

ببرده عالماَ دونیا نانسته

اَجل وختی بآیه پیر شنو باز

دیمیره آب من گوزگا نانسته

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

اجل وقتی رسیده باشد ...

 

آب رودخانه بالا آمده بی آنکه دریا بداند

و عالم را آب با خود برده بی آنکه دنیا بداند

اجل وقتی رسیده باشد شناگرپیر هم

در آب غرق خواهد شد بی آنکه بچه قورباغه بداند

 

امی ماران(مادران ما)

shivan-admin بازدید : 32 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

امی ماران

اَمی ماران گیلکی دوعا کونید

گیلانِ لبظ خودایا صدا کونید

خوشانِ جی جاکی دستانِ ذرهَ

گیله تجربه مرهَ دوا کونید

دوشمنا نفرین و دوستانا دوعا

گوشت و ناخوناَ اَجور سیوا کونید

دمبتو ابریدی آسمان جیر

عروسهِ گریه مرهَ عزا کونید

پسرِه ... دُخترِه ... خانه مرداکهِ

خوشانِ جانَ ذرهَ فیدا کونید

نیشینید پینیک پاره سر تنایی

مرداکِ نیم تنه یاَ قبا کونید

عینهو بسوخته کوسر آدمان

هفت ساله کهنه جورفاَ پا کونید

فچمید وقتی کی آب واغوشتنهِ

آسمان کمراَ دولا کونید

همه تاَ سرده زمستان شبانهِ

موشاَ نقل میانی پیچا کونید

دیهاتِ کل کچلانَ اوسانید

نقلِ من ئی چکِ پادشا کونید

وختی که جوان اونه شین جاهیله

همساده کورکی یاَ کدخودا کونید

آفتابِ زال درون بج بنی وخت

فکر مشهد ذکر کربلا کونید

غریبهَ وقتی دینید بی کس و پوشت

بمیرم یادِ ایمام رضا کونید

نیبه هیچّی اوشانهِ ویرجا اویر

حقاَ حق گید ناحقا نیگا کونید

وختی دیلخور ج سال و زمانه اید

هاَچینهِ هیچّی ر کارِها کونید

دوکونید ئیشکورِ خوردهَ طبجَه

من نانم کو چشم اَمرهَ پا کونید

هرّه پیش وختی هوا خوشی کونهِ

کیشکاناَ دانه دهید بلا کونید

اُردیک وشلختاناَ هولی هولی

ئیشمارید ئی تا ئی تا بجا کونید

تا اَمی جنگلاَ اَربادار دره

غوله چمیایاَ دوشاب پلا کونید

اَمی ماران همه روز زندگی

مرگاَ رخشن گیریدی فنا کونید

دوتا پا دارید دوتام قرضاَ کنید

خانه کاروبارا روبرا کونید

روزی صدبار میریدی زندهَ بیدی

خوشانِ دیناَ اَجور ادا کونید

آشنا غورصه بیگانه دردسر

خوشاناَ صدجوری مبتلا کونید

نیشینید نماز سر روبه خودا

شیونم آخر پسر دوعا کونید

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی 

مادران ما

 

مادرانمان به لهجه ی گیلکی دعا می کنند

و خدا را بهمان لهجه صدا می کنند

 

زخمهای دستانش را با تجارب

داروی گیاهی دوا می کنند

 

دشمن را نفرین و دوست را دعا

اینگونه گوشت را از ناخن جدا می کنند

 

در زیر آسمان ابر دلگرفته اند

گریه هایشان عروسی را عزا می کنند

 

بخاطر پسر و دختر و مرد خانه ی خود

جان شیرینشان را فدا می کنند

 

بر سر وصله پاره دوزی که تنهائی می نشینند

قبای مردخانه را کلاه می کنند

 

همچون آدمهای کوه نشین قحطی دیده

جوراب کهنه ی هفت ساله را بپا می کنند

 

بگاهی که برای برداشتن آب از چاه خم می شوند

کمر آسمان را می شکنند

 

در تمام شبهای سرد زمستان

در قصه موش را گربه می کنند

 

در قصه قدیمی کچلهای روستائی را پادشاه می کنند

 

وقتی جوانشان جهالت می کند

آنها دختر همسایه را کدخدا و قاضی می کنند

 

در عرقریزان آفتاب بعدظهر روزدروی برنج

فکر مشهد و ذکر کربلا را دارند

 

آنگاه که غریبه ای را تنها و بی کس می یابند

بمیرم بیاد امام رضا( ع ) می افتند

 

هیچ چیز در نزد آنها گُم نمی شود

حق را حق گفته و در مقابل ناحق نگران هستند

 

وقتی از دست زمانه دلگیرند

بخاطر هیچ چیز بهانه می کنند

 

دانه های خورده شده برنج را در طبق چوبی

نمیدانم با کدامین چشم پاک می کنند

 

در مواقعی که هوا نمی بارد نزدیک پاشویه

با دادن دانه به جوجه ها آنها را بلا می کنند

 

اردک و غازهای محلی را فرا می خوانند

و پس از شمردن یکی یکی به لانه می فرستند

 

تا وقتی که در جنگل میوه های جنگلی است

با شیره آنها برنج ارزان قیمت را کته می کنند

 

مادران ما در تمام روزهای زندگی خود

مرگ را به تمسخر گرفته و فنا میکنند

 

دو پا دارند و دو پای دیگر هم قرض کرده

تا کاستی های خانه را جبران کنند

 

روزی صدبار می میرند و زنده می شوند

دین خود را اینگونه ادا می کنند

 

یکطرف غصه آشنا و یکجا دردسر بیگانه

خود را به صدگونه درد مبتلا می کنند

 

آنگاه که برسر سجاده نماز روی دل بسوی خدا دارند

شیون را نیز دعا می کنند

 

اَچه مَچی خواب(خواب آشفته)

shivan-admin بازدید : 27 سه شنبه 31 شهريور 1394 نظرات (0)

گیلکی

اَچه مَچی خواب

رو به طیران کی خوسم گیلانِ خواباَ دینمه

فوچینم می چوما او کوگا عذاباَ دینمه

می زنای بخواب اَیه مراگه اَ غریبه جا

کله پیش آخرئی روز تی مرگه خواباَ دینمه

اَمی همساده چاکود عمارتِ سه مرتبه

مردمِ خانه ولی من تی قوراباَ دینمه

تی کولا پَشم ناره خنده دآره تی مشتگی

کرتاکرت هچین تی او کفشِ بخواباَ دینمه

دانمه مورام بزه سگه سرم نی وان بینه

هچینی سنگان سر تی چاقو ساباَ دینمه

بشویی کاغذ فاگیفتی نکودی بارواکونی

تا بگم بازار منم تی چله چاباَ دینمه

اوناگم آخر زنای خوابم مرا دس نکشی؟

می ماده بهم خوره تو لا کیتابا دینمه

ترسمه صفیانی بم اَجورکی شب خواب میان

تی مانستان آدم کلّه خراباَ دینمه

همه خو مردِ مرا گول گیدی گول ئیشتاویدی

من تی او نمکیار بساب بساباَ دینمه

نیشته یی می قبر سر کراَ میره آرده یاری

مورده شور خانه تی او دس آسیاباَ دینمه

می دیلاَ غورصه کونه هچین ئی تا سمان پلان

وختی کی سولاخ سولاخ می پاجوراباَ دینمه

درازه روزاَ دری صحرا مرا محل ننی

ج تووبیشتر می کنار تی عکسه قاباَ دینمه

ئی تا روز خانه تکانی ئی تاروز تی گوشورا

ذله یم بسکی همش تی توندِ تاباَ دینمه

می چوقا چلکه چلانه دودٍکه بویا دهه

تی گولاب شیشه ولی مکّه گولاباَ دینمه

من کرا سیلی مرا می دیمه کا سُرخادرم

در عوض بجوش بآموک تی زرده آباَ دینمه

روزی صدبار نیشینم عیزرائیلهِ نامه فادم

فان درم رایا اَکه اونه جواباَ دینمه

گرمه خوابم .... دو خوانه مرا مسافرخانه چی

ویریزم چفه عرق می رختخواباَ دینمه

دمبدم شیطاناَ لانت کونمه خودایا گم

اَکه پس می نازنین احمدگوراباَ دینمه؟

من کی ماشین نارمه موتورچینَه وراگیرم

فورانید گشتِ جاده شکار گوراباَ دینمه

ج هورام واگردمه شم فتاحی ورجا کَلَرم

گمجِ من رفِ جور اربا دوشاباََ دینمه

فردایی بپائیسم پا کُرسی جور تلارِه سر

دسه دسه بچرا دشتگی گاباَ دینمه

بارِجیر چارودارِ پیش کره مهتاب بشوپس

ماسوله قاطرانِ دهن اَلاباَ دینمه

گردانم می فانوساَ شب قلاکولِ صحرایی

اونه کاهو باغ من کاپیش و راباَ دینمه

رقایب روزهِ ره شم چارباغ قبرستانی پوشت

نان و حلوا تُخس کونم اونه صواباَ دینمه

من کی باور نکونم عومر اگه بفا بداشت

فومنِ آغوزکله آشِخ توراباَ دینمه

وختی شید هوا خوشیِ شهرِبجار حصیرشورا

ماسی و مارُخ و مُمتاز و رُباباَ دینمه

دمبتو ابرِ مانستان می دیلاَ گریه دره

دمبدم می پاجیری روبار آباَ دینمه

یانی به ... زاکی هوا دبه می کلّه ئی تا روز؟

فومنِ سه شنبانه آلبالو آباَ دینمه؟

یانی به ... کتل بنم خورشیدی قاوه خانه پیش؟

شیخالی تاوستانِ ورفه دوشاباَ دینمه؟

پاگوشا سونت کونی هفت شب و گازه فورشان

آخ ئی واردِه دیهاتِ عروسی داباَ دینمه؟

ئی شکم تا بخورم اَساَ تراَ نواستنه

فومنِ حلوا کوچیل می دیله باباَ دینمه؟

طیرانِ خوشکله ناناَ چیلیک زنم درجک پوشت

خیابان کلوخ کلوخ دود کباباَ دینمه

شیونی من کی شبان شکر خودا گوشنه خوسم

پس چی واستی گیلانِ اَچه مَچی خواباَ دینمه؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برگردان فارسی

خواب آشفته

 

رو به تهران که می خوابم خواب گیلان را می بینم

چشمم را می بندم و گرفتاری آن سامان را می بینم

 

همسرم را در شهر غربت خواب می بینم که بمن می گوید

آخر روزی خواب مرگت را کنار آتش خواهم دید

 

او می گوید همسایه ما آپارتمان سه طبقه ساخته

در عوض در خانه ی مردم من شاهد دروغ تو هستم

 

می گوید کلاهت پشم ندارد و مشتگی ات خنده دار است

تنها صدای سُرخوردن کفشِ بخوابت را می بینم

 

او می گوید میدانم چاقوی زنگاربسته ات سرِ سگ را هم نخواهد بُرید

تنها سائیدنش را روی سنگها می بینم

 

او می گوید رفتی و درس خواندی و نگفتی چیز بفروشی

تا من هم شاهد چاپیدنت در بازار باشم

 

به او می گویم آخر ای زن در خواب هم مرا راحت نمیگذاری؟

دلم بهم می خورد وقتی تو لا کتاب را می بینم

 

می ترسم دیوانه شوم اینطور که شب در خوابم

مثل تو آدم کلّه خراب را می بینم

 

همه با شوهر خود گل می گویند و گُل می شنوند

من فقط سائیدن (گردوی) ترا می بینم (برای فسنجان)

 

نشسته ای و برای سر قبرم برنج آرد می کنی

در خانه ی مرده شوی آسیاب دستی ترا می بینم

 

دلم از غصه مثل آبکشی می شود

وقتی که جوراب پای خود را سوراخ سوراخ می بینم

 

در طول روز در حیاط خانه ای و بمن نگاهی نداری

بیشتر از تو در کنارم قاب عکست را می بینم

 

یک روز خانه تکانی داری و یک روز شستن کثافت

خسته ام از بسکه تلاش ترا می بینم

 

لباس پشمی روستائی من چرکین است و بوی دود می دهد

امّا در گلاب پاش تو گلاب مکّه را می بینم

 

من با سیلی صورتم را سرخ نگاه می دارم

امّا در عوض تو صفرایت بجوش می آید

 

روزی صدبار می نشینم و برای عزرائیل نامه می نویسم

چشم انتظارم چه وقت جوابش بدستم می رسد

 

در خواب گرم هستم که مسافرخانه چی صدایم می کند

بر می خیزم رختخوابم غرق در عرق است

 

هردم به شیطان لعنت می فرستم و به خود می گویم

پس چه وقت احمدگوراب آبادی نازنینم را خواهم دید؟

 

من که ماشین ندارم روی برترک موتورچی ها سوار می شوم

آنها میرانند در جاده ی گشت آبادی شکارگوراب را می بینم

 

از همان راه برمی گردم ودر آبادی کلرم بمنزل دوستم فتاحی می روم

و در داخل ظرف گِلی او روی طاقچه اربادوشاب (شیره میوه جنگلی) را می بینم

 

فرداهم در هال چوبی خانه برصندلی چوبی می ایستم

و چرا کردن گاوهای دشت را تماشا می کنم

 

در شبهای مهتابی جلوتر از چارودار ...

بخار نفس قاطران ماسوله را نگاه می کنم

 

فانوسم را در شب صحرای آبادی قلعه گُل می گردانم

تا در باغ کاهو حلزون و آب دزدک را ببینم

 

در روزی که برای مردگان خیرات خواهند داد به قبرستان چهارباغ (واقع در فومن) خواهم رفت

و نان و حلوا قسمت خواهم کرد تا صوابی دیده باشم

 

من که باور نمی کنم اگر عمر وفائی داشت به

آبادی (آغورکله ی) فومن نزد آقاشیخ ترا خواهم رفت

 

در روزهای آفتابی وقتی برای شُستن حصیر به شهرِبجار محله ی فومن میروند

من معصومه ماهرخ و ممتاز و رباب را خواهم دید

 

دلم چونان ابرگرفته هوای گریه دارد

و هر دم زیرپایم رودخانه ایست

 

یعنی می شود هوای کودکی روزی بسرم بزند

و من در سه شنبه بازار فومن آب آلبالو ببینم؟

 

آیا می شود در قهوه خانه خورشیدی بر صندلی

بر صندلی کوچک چوبی تابستان برف و دوشابِ(معجون برف و شیره میوه جنگلی) شیخ علی را میل کنم؟

 

بی آنکه اکنون طمع کرده باشی ... یک شکم سیر

از حلوای کُنجدی فومن که باب دل من است بخورم؟

 

مراسمی چون دعوت از عروس و داماد و شب هفت بچه و مراسم بیرون آمدن دندان بچه و ختنه

آه می شود دوباره آداب عروسی روستائیان را ببینم ...؟

 

در پشت پنجره نان خشک تهران را سق میزنم (می خورم)

در حالیکه نظاره گر انبوه دودکباب در خیابانم

 

شیون من که شکرخدا شبها گرسنه می خوابم

پس چگونه است که (در تهران) خواب آشفته ی گیلان را می بینم؟

 

نشانه

shivan-admin بازدید : 33 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

نشانه

جهان

بربلندیهای نام انسان

بیرقی ست

که بادها را

می جنباند.

تنهایی امّا

تنها نشانه ی اوست

 

شب شعر

shivan-admin بازدید : 27 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

شب شعر


قدمگاهی ست

پُر شکوفه

شب های شاعران صمیمی

به گاهی که

زخم هایشان

دهن باز می کند.

دختری

در بادهای انگار

گُلهای دامنش را

می پراکند ...

 

سه تار

shivan-admin بازدید : 28 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

سه تار

تنهایی ملایم است

گنجشک های زخمه

فرا رسیده اند

به ناگهانی اندوه

سایه ای

سینه ام را

بر آتش نهاده است

چادری بگستران

در خلوت خانگی آقتاب

چادری بگستران

توت های آوازش رسیده است

این شاخه

 

چرای لحظه ها

shivan-admin بازدید : 29 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

چرای لحظه ها


آهسته تر ببال

سنجاقک

گنجشکان خیالم را

به بازی

فرا مگیر

همه چیز در گذر است

ابرهای بالدار

به خاموشی های فراموش خویش

فرو می شوند

علفزاری

می وزد آرام

در سکوت مه

رمه های روحش را

به چرای لحظه ها برده است

شاعر ...

 

بیافرین

shivan-admin بازدید : 20 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

بیافرین

دستان موازی

خواهنده چون درختانند

خواهنده ی چهارفصل محتوم.

شاخه

می تواند

سبد باشد

تخته پاره ای

قایق

بیافرین

تا بشناسندت ...

 

انگیزه

shivan-admin بازدید : 32 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

انگیزه

به یکبار

درّه ای پُر از پروانه می شود

آغوشم

چنگ می اندازم

شعرهایی کوتاه

در دستان شب

پرپر می زنند

رهایشان می کنم

در ماه

خرده ریز واژه ها

فانوس برمی دارند

به جستجوی تو ...

 

هرگز

shivan-admin بازدید : 21 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

هرگز

دهانشان خالیست

از واژگان شاداب

به صدایی می میرند

به سکوتی

بر می خیزند

نیلوفر آب های زلالم

پیچان بر پهنای

این گرداب

نه ... نه

از طبل های میان تهی

هیاهویی را

باور نداشته ام

هرگز ...

 

عاشقی

shivan-admin بازدید : 25 جمعه 30 مرداد 1394 نظرات (0)

اشعار آزاد نیمایی

عاشقی

به ناگزیر

خاموش می مانی

خستگی هایت را

با هیچ کس

در میان نخواهی داشت

به ناگزیر

از کنارت می گریزی

دستانت

در پی چیزیست

که خاموشی ات را

به زبان آورد

که با خود نگفته باشی:

از دوست داشتن

 

تعداد صفحات : 9

اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 121
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 41
 • باردید دیروز : 13
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 110
 • بازدید ماه : 441
 • بازدید سال : 1,092
 • بازدید کلی : 21,223
 • کدهای اختصاصی
  تماس با ما

  پیج رنک

  ابزار هدایت به بالای صفحه

  شــــیـــون فـــومـــنــی

  و این است راز جاودانگی

  برای عضویت به آدرس زیر مراجعه فرمایید (لطفا)

  www.ehda.ir

  *********************************************************************


  دانلود